Słowo i Życie nr
         2/2013


Doroczna Konferencja Krajowa 2013

Chrystus nasz Uzdrowiciel. Mamy na to Jego Słowo!


Głównym tematem tegorocznego spotkania pastorów i duszpasterzy były teologiczne oraz duszpasterskie zagadnienia związane z biblijnym nauczaniem o chorobie i Bożym uzdrowieniu. Wykładami służyli: pastor Leszek Korzeniecki (z Kościoła Chrześcijan Baptystów w Węgorzewie), Mike i Beverly Robinson z Anglii (International Association of Healing Rooms) oraz pastor Don Orr z Kanady (Christian and Missionary Alliance, od wielu lat współpracujący z ewangelicznymi Kościołami w naszym kraju). Konferencja odbywała się w długi majowy weekend (1-3 maja) w Centrum Chrześcijańskim Fundacji PROeM, w Zakościelu.

Pierwsze dwa dni przeznaczone były na wykłady i dyskusje związane z głównym tematem konferencji, w trzecim dniu obrady miały charakter organizacyjny i administracyjny.

Don Orr w ogólnym zarysie przedstawił traktat „Cztery filary Ewangelii” Alberta B. Simpsona, założyciela Christian and Missionary Alliance. Główne przesłanie tego traktatu głosi, że Chrystus całkowicie zaspakaja wszystkie potrzeby wierzącego w dziedzinie ducha, duszy i ciała. A tytułowe filary to przymioty Jezusa Chrystusa: Zbawca, Uświęcający, Uzdrowiciel i Powracający Król. Każdy z tych filarów niesie dla wierzącego głęboką duchową treść. Leszek
                           korzeniecki, fot.
                           W. Andrzej
                           Bajeński

Wykłady Leszka Korzenieckiego oraz Mike'a i Beverly Robinson skupiały się raczej na praktycznych aspektach chrześcijańskiej służby uzdrowienia. Z oczywistych względów nie były to instrukcje postępowania, ale świadectwa i przykłady Bożego działania w życiu ludzi, którzy odwołując się do obietnic zawartych w Piśmie Świętym doznali uzdrowienia. Podkreślano, że mamy poszukiwać przede wszystkim Uzdrowiciela, a nie uzdrowienia. Zbyt często ludzie poszukują uzdrowienia, nie szukając Boga. Poszukujemy Jego dłoni zamiast Jego oblicza. Odwołanie się do obietnic zawartych w Biblii i okoliczności, w jakich Bóg odpowiedział na ludzkie potrzeby, tworzyły pewien szkielet przekonań z jednej strony i teologicznych rozważań i interpretacji Pisma Świętego z drugiej. Nie wszystko, co wykładowcy przedstawiali znajdowało pełną akceptację. Sprzyjało to wymianie myśli, przekonań i interpretacji poszczególnych fragmentów Pisma Świętego i odniesień do duszpasterskiej praktyki. Z pewnością ta konferencja dostarczyła wielu przemyśleń i pogłębiła biblijne rozumienie kwestii uzdrowienia w budowaniu osobistej wiary i w duszpasterskiej służbie. Kazanie pastora Leszka Korzenieckiego, wygłoszone na zakończenie tej konferencji, zamieszczamy w tym numerze „Słowa i Życia”. (BH)

Copyright © Słowo i Życie 2013