Od Sekretarza Generalnego AE

Władysław
                             Dwulat
Grudzień 2014 roku zamyka 10-letni okres mojej działalności w Aliansie Ewangelicznym. Z wdzięcznością Bogu, podziękowaniem ludziom, poczuciem współtworzenia i realizacji znaczących dla ewangelicznego świata wydarzeń, a także osobistej satysfakcji i spełnienia w tej części mojej służby, uprzejmie informuję, że 2015 rok otwiera nowy rozdział działalności polskiego Aliansu Ewangelicznego. Prezydium Aliansu i funkcja Sekretarza Generalnego AE przechodzą do dobrze i właściwie rozumianej historii.

Zarząd Aliansu, zgodnie z nowo przyjętym statutem, sprawowany będzie przez zwierzchników Kościołów, które spełniają kryteria historyczności, wielozborowości i liczebności. Wierzę, że wprowadzone zmiany dadzą większe poczucie współtworzenia i współodpowiedzialności za obraz ewangelicznego chrześcijaństwa w naszym kraju. Współpraca w przygotowaniach i realizacji Festiwalu Nadziei, a także podczas wcześniejszych spotkań zwierzchników Kościołów ewangelicznych, daje podstawy do optymistycznego spojrzenia w przyszłość, a w przypadku realnego zaangażowania się zwierzchników Kościołów wręcz gwarancję sukcesu.

O tym współdziałaniu i zaangażowaniu pisałem w 2006 roku, proponując program Ewangeliczni Razem: Gdy mówimy Ewangeliczni Razem, to myślimy o współtworzeniu obrazu i promowaniu ewangelicznych wartości poprzez dawanie wyrazów jedności, nie zatracając różnorodności, która przecież sama w sobie jest ogromną wartością. W inicjatywie Ewangeliczni Razem chodzi o to, aby "ludzie widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie (Mt 5:16)". A w Aliansie o to, aby "wierzący budowali się duchowo, żyli w bojaźni Pana, a dzięki zachęcie Ducha Świętego ich grono rosło liczebnie" (Dz 9:31 - NP).

O to się modlę i tego życzę.

Pastor Władysław Dwulat
Sekretarz Generalny AECopyright © Słowo i Życie 2014