numer 1/2005

Bronisław Hury

Zmiany w Ciechanowie

Grzegorz i Alina Baczewscy, po sześciu latach służby w ciechanowskim zborze, podjęli nową służbę poradnictwa chrześcijańskiego w Warszawie. 5 grudnia 2004 roku pastor Baczewski prowadził po raz ostatni niedzielne nabożeństwo w Społeczności Chrześcijańskiej w Ciechanowie. W tym dniu oficjalnie dziękowano mu za służbę i żegnano, a także modlono się o nowo wybraną Radę Starszych i Przemysława Bartczaka, podejmującego urząd p.o. pastora przełożonego tego zboru.

W tym uroczystym nabożeństwie uczestniczył również W. Andrzej Bajeński - Prezbiter Naczelny Wspólnoty Kościołów Chrystusowych oraz Krzysztof Zaręba - Prezbiter Regionu Centralno-Wschodniego (i były pastor zboru w Ciechanowie).

Pastor Grzegorz Baczewski podkreślił na wstępie, że choć jemu i chyba wszystkim uczestnikom tego nabożeństwa towarzyszą różne odczucia i emocje, celem tego zgromadzenia jest wielbienie Boga. Odczytał fragment Pisma Świętego wzywający do radości: “Wesel się, córko Syjonu, wykrzykuj głośno, Izraelu! Raduj się i wykrzykuj radośnie z całego serca, córko jeruzalemska!” (Sof 3,14). Podkreślił, że mamy wiele powodów, by cieszyć się tym, co dla każdego uczynił Pan i Zbawiciel Jezus Chrystus. Wyrazem zachwytu dla Bożych dzieł była pierwsza pieśń: “Gdy na ten świat spoglądam wielki Boże”. Uwielbienie i modlitwy, radosne wychwalanie Bożego imienia i radość z Jego obecności sprawiły, że nastroje, jakie zawsze towarzyszą rozstaniom i pożegnaniom, zeszły na dalszy plan.

Prezbiter Naczelny Kościoła br. W. Andrzej Bajeński w swoim wystąpieniu zauważył, że w ciechanowskiej wspólnocie to już kolejna zmiana pastora. W 1992 roku Krzysztofa Pietrzaka zastąpił Krzysztof Zaręba, którego - po sześciu latach służby -  w 1998 roku zastąpił Grzegorz Baczewski. Cytując słowa apostoła Pawła: “Starszym, którzy dobrze swój urząd sprawują, należy oddawać podwójną cześć, zwłaszcza tym, którzy podjęli się zwiastowania Słowa i nauczania” (1 Tym 5,17), przypomniał, że dziękowanie ludziom  i wyrażanie uznania za pełnioną służbę ma biblijne podstawy. Dając wyraz tej wdzięczności wręczył ustępującemu pastorowi Grzegorzowi i jego małżonce Alinie okolicznościowy list z wyrazami uznania i podziękowania za lata służby w Ciechanowie. Do tych podziękowań dołączyła również ciechanowska społeczność. We wspólnej modlitwie dziękowano Bogu za posługę Aliny i Grzegorza Baczewskich w Ciechanowie, prosząc o błogosławieństwo w ich dalszym życiu i kolejnej służbie.

W swoim kazaniu pastor W. Andrzej Bajeński koncentrował się na roli przywództwa w Kościele. Biblia jasno komunikuje, że Bożą metodą działania, a zwłaszcza przewodzenia jest człowiek. Od początku na czele chrześcijańskich wspólnot stało grono ludzi, zwanych Starszymi. W kulturze greckiej, czerpiąc z wzorów żydowskich, nazywano ich prezbiterami albo biskupami (gr. episkopos - nadzorca). W Nowym Testamencie obydwa określenia odnoszą się w zasadzie do tej samej grupy ludzi, ale można też znaleźć pewne akcenty odmienne dla obu określeń. Starsi to dojrzali, dojrzalsi od tych, którym przewodzą. W określeniu biskup można odnaleźć znaczenie nadzoru, kierowania, odpowiedzialności. Może mniej dostojeństwa i zaszczytów niż dziś wiąże się z tym tytułem. Jest też w Nowym Testamencie słowo pasterz, z którego wywodzi się w języku polskim miano pastor.

Opisując w zarysie funkcjonowanie zborów w ramach Wspólnoty Kościołów Chrystusowych, do której należy również Społeczność Chrześcijańska w Ciechanowie, wyjaśnił jakie formalnie organy kierują zborem i jak są powoływane. Najszerszym organem jest  Zebranie Członków Zboru. Nie jest to zebranie wszystkich osób bywających na nabożeństwach, ale tych, którzy są członkami zboru. Tu zapadają najważniejsze decyzje dotyczące zboru. Węższym organem jest Rada Starszych, która odpowiada przed Bogiem, ale również przed władzami państwowymi, za to, co dzieje się we wspólnocie, za decyzje majątkowe i zobowiązania finansowe. Pastor Przełożony to jeden ze Starszych. On jest jakby pierwszym spośród równych. W statucie Kościoła przewidziany jest jeszcze jeden organ: Komisja Rewizyjna pełniąca funkcje kontrolne w zakresie finansowo-gospodarczym.

Zwyczajowo przywództwo w Kościele obrazuje się piramidą, mówiąc o władzy, podległości i hierarchii. Biblijne rozumienie przywództwa to raczej piramida położona poziomo. Jej wierzchołek skierowany jest ku wieczności. Na czele idzie Chrystus. Za Nim podążali apostołowie i pierwsi uczniowie. Przywództwo wspólnot kościelnych ma wyznaczać kierunek marszu w ślad za Chrystusem, który o sobie powiedział, że jest drogą, prawdą i życiem. Innymi słowy droga wiedzie tam, gdzie idzie nasz Pan. Jeśli Jezus skręca w lewo, droga wiedzie w lewo. Jeśli On skręca w prawo, droga wiedzie w prawo. Zadaniem przywódców wspólnot kościelnych nie jest wyznaczanie nowych kierunków, lecz uważne podążanie za Chrystusem. On bowiem wytycza drogę swoim naśladowcom.

Kończąc swoje wystąpienie Prezbiter Naczelny poinformował, że z protokółu Zebrania Członków Społeczności Chrześcijańskiej w Ciechanowie wynika, że do Rady Starszych tej wspólnoty zostali powołani: Przemysław Bartczak, Janusz Rogalski i Grzegorz Świeczka oraz do pomocy na pewien czas Krzysztof Zaręba. Przemysław Bartczak będzie też pełniącym obowiązki pastora przełożonego. Modlitwa o nowo wybraną Radę Starszych poprzedzona została odczytaniem słów Biblii: “Miejcie pieczę o samych siebie i o całą trzodę, wśród której was Duch Święty ustanowił biskupami, abyście paśli zbór Pański nabyty własną Jego krwią. Ja wiem, że po odejściu moim wejdą między was wilki drapieżne, nie oszczędzając trzody, nawet spomiędzy was samych powstaną mężowie, mówiący rzeczy przewrotne, aby uczniów pociągnąć za sobą. Przeto czuwajcie, pamiętając, że przez trzy lata we dnie i w nocy nie przestawałem ze łzami napominać każdego z was. A teraz poruczam was Panu i słowu łaski Jego, które ma moc zbudować i dać wam dziedzictwo między wszystkimi uświęconymi” (Dz 20,28-32). “Starszych więc wśród was napominam, jako również starszy i świadek cierpień Chrystusowych oraz współuczestnik chwały, która ma się objawić: Paście trzodę Bożą, która jest między wami, nie z przymusu, lecz ochotnie, po Bożemu, nie dla brzydkiego zysku, lecz z oddaniem, nie jako panujący nad tymi, którzy są wam poruczeni, lecz jako wzór dla trzody. A gdy się objawi Arcypasterz, otrzymacie niezwiędłą koronę chwały” (1 P 5,1-4). Następnie pastorzy: A. Bajeński i G. Baczewski prosili Boga o błogosławieństwo dla Starszych, by wyposażył ich w mądrość, pokorę, siłę, entuzjazm, pasję i to wszystko, co jest potrzebne, aby podążając śladem Chrystusa mogli iść na przedzie, wskazując jedyną właściwą drogę; by mogli być wzorem w myśleniu i postępowaniu, w nauczaniu i służbie.

Ustępujący pastor Baczewski przedstawił też braci, powołanych do Komisji Rewizyjnej: Grzegorza Legierskiego, Mariusza Rosińskiego, Piotra Zbrzeznego. Wraz ze Starszymi modlił się również o ich służbę i wspólną odpowiedzialność za zbór.

Kończąc to nabożeństwo pastor Baczewski przywołał słowa apostoła Pawła: “W końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego” (Ef 6,10). Zachęcał, by umacniali się w Panu i czerpali z zasobów Ducha Świętego. Życzył tego i zborowi, i sobie, nie tylko po to, by ostać się w tym świecie, ale by Bogu służyć tak, aby ludzie patrząc na nasze życie byli zachwyceni Bogiem i zapragnęli żyć z Nim i dla Niego.

Nabożeństwo zakończono pieśnią “Cudowna Boża łaska ta”. A potem w zborowym klubiku był czas na rozmowy przy herbacie, kawie i ciastach. W życiu ciechanowskiej wspólnoty zakończył się etap związany z pastorem Grzegorzem Baczewskim, kolejny został rozpoczęty...

Copyright © Słowo i Życie 2005
Słowo i Życie - strona główna