Słowo i Życie - strona główna

CEL KOŚCIOŁA

Boży zamiar wobec świata jest doskonale widoczny w naturze Kościoła: pojednać ludzi ze Sobą i odnowić ich życie do właściwego stanu zgodnego z Jego planem. 

Kościół jest jednocześnie spełnieniem Bożego celu i środkiem służącym do jego osiągnięcia. Kościół jest posilany przez Boga, aby mógł wypełnić przeznaczony mu cel, i odwrotnie: Bóg posila go na tyle, na ile Kościół sam stara się osiągnąć ten cel. Kościół ma być społecznością Bożego ludu, myślącą i postępującą zgodnie z tym, co zamierzył Bóg i w imieniu Boga zachecającą innych do przyłączenia się do tej społeczności. Stąd Paweł w taki właśnie sposób określił pasję swego życia: "Jego to zwiastujemy, napominając i nauczając każdego człowieka we wszelkiej mądrości, aby stawić go doskonałym w Chrystusie Jezusie; nad tym też pracuję, walcząc w mocy Jego, która skutecznie we mnie działa" (Kol. 1,28-29). 

Rzeczywisty cel Kościoła został dokładnie określony w nakazie misyjnym Jezusa: "Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z Wami po wszystkie dni aż do skończenia świata" (Mat. 28,18-20). 

Głównym poleceniem nakazu misyjnego jest "czynienie uczniami ludzi ze wszystkich narodów" albo "czynienie uczniami wszystkich narodów". Inne formy czasownikowe: "idźcie", "chrzcząc" i "ucząc" skupiają się wokół "czynienia uczniami". Idźcie na cały świat i czyńcie. Chrzcząc je, aby uczynić uczniami. Udzielając im dalszych nauk jako uczniom. Samo tylko pójście na cały świat nie jest jeszcze wypełnieniem wielkiego nakazu misyjnego - jest nim czynienie uczniami. 

Cele, takie jak poprawa warunków socjalnych, są produktem ubocznym rzeczywistego celu Kościoła i są osiągane w pośredni sposób. Prawo zależności mówi, że pewne cele (np. szczęście) nie mogą zostać osiągnięte bezpośrednio, lecz można je osiągnąć tylko wtedy, gdy zostaną zrealizowane inne, wiążące się z nimi, cele. Podobnie jest z niektórymi celami Kościoła - mogą one być osiągnięte tylko w procesie wypełniania jego głównego celu. 

Bóg może mieć cele wyższego rzędu, z których możemy zdawać sobie sprawę lub nie. Niektórzy twierdzą, na przykład, że celem Kościoła jest przyniesienie Chwały Bogu. To może być prawdą, ale jak można w rzeczywisty sposób przynieść Bogu chwałę? Przez spełnianie zdefiniowanego powyżej celu. Jezus powiedział do Swojego Ojca: "Ja Cię uwielbiłem na ziemi; dokonałem dzieła, które mi zleciłeś, abym je wykonał" (J. 17,4). Jakiekolwiek wyższe cele może mieć Bóg, są one osiągane przez wierne wypełnianie zadania, które On wyznaczył. 

Praktycznym wymiarem celu Kościoła jest przemiana ludzi z tego świata w uczniów Chrystusa. Jest to dokonywane poprzez bliźniacze procesy: ewangelizację i wychowywanie. Procesy te, podobnie jak orzeł i reszka na monecie, nie mogą być od siebie oddzielone, jeśli mają stanowić całość nakazu misyjnego. 

JOE S. ELLIS
Fragment książki (s. 33-34): Joe S. Ellis, Kościół świadomy celu. Klucz do efektywnego przywództwa w Kościele, 
Chrześcijański Instytut Biblijny, Warszawa 1997. 
Przedruk za zgodą wydawcy.

Copyright © Słowo i Życie 1997

Słowo i Życie nr 10-12/97