nr 3/2013


David Reagan

Gniew i chwała

Księga Objawienia mówi nam, że gdy nadejdzie koniec, odniesiemy wielkie zwycięstwo! To księga traktująca o zwycięstwie, a jej celem jest dodawanie otuchy i wspieranie chrześcijan w pokonywaniu tego pogańskiego świata. Studiowanie Księgi Objawienia dzisiaj, na początku dwudziestego pierwszego wieku, jest szczególnie istotne, ponieważ chrześcijanie muszą mierzyć się z dwoma wielkimi wyzwaniami - rozkładem społeczeństw i odstępstwem od biblijnego nauczania w Kościele. Chcąc w tej ponurej rzeczywistości przetrwać, potrzebujemy wsparcia, które znajdziemy na stronicach Księgi Objawienia.

Jest jeszcze jeden powód, dla którego w tych czasach powinniśmy mieć częsty kontakt z tą księgą. Znaki czasu wskazują, że żyjemy w czasach ostatecznych i że Jezus w bramach nieba czeka na rozkaz Ojca, by już powrócić na tę ziemię. Państwo Izrael zostało odtworzone. Żydzi znów są w Jerozolimie, Europa się zjednoczyła, a współczesne zaawansowane technologie nadały nowe znaczenia wielu proroctwom, których przedtem nie rozumieliśmy.

Sto lat temu nie było żadnych oznak, że Pan może wkrótce powrócić. Pierwsza oznaka pojawiła się w 1917 roku, gdy władze brytyjskie wydały tzw. Deklarację Balfoura, w której zawarte było postanowienie, że Palestyna stanie się ojczyzną Żydów. Dzisiaj jest tak wiele znaków wskazujących na szybki powrót Jezusa, że trzeba być duchowo ślepym, by ich nie rozpoznać. Ja już nie wypatruję znaków, ale wyczekuję dźwięków - potężnego odgłosu trąby i okrzyku anioła: „Nadchodzi Oblubieniec!”.

Jezus wkrótce powróci i fakt ten czyni Księgę Objawienia bardzo znaczącą dla naszego życia. Zaczyna się ona i kończy obietnicą Jego powrotu i jest głównym mottem tej księgi. W Księdze Objawienia 1:17 czytamy: „Oto przychodzi wśród obłoków, i ujrzy go wszelkie oko, a także ci, którzy go przebili”. Księga kończy się słowami Jezusa, który sam czyni taką zapowiedź: „Oto przyjdę wkrótce, a zapłata moja jest ze mną, by oddać każdemu według jego uczynku” (Obj 22:12).

Powrót Jezusa będzie kulminacyjnym wydarzeniem historii wszechświata. Dla niektórych będzie to najwspanialszy i pełen chwały dzień, ponieważ Chrystus nadejdzie jako ich chwała i „błogosławiona nadzieja” (Tyt 2:13). Dla pozostałych będzie to tragiczne doświadczenie, gdyż przyjdzie On jako ich największe 'święte przerażenie', wylewając gniew Boga na tych, którzy odrzucili dar Jego miłości, łaski i miłosierdzia (Obj 19:11).

Biblia mówi, że każdy człowiek na Ziemi objęty jest bądź to Bożym gniewem, bądź Jego łaską: „Kto wierzy w Syna, ma żywot wieczny, kto zaś nie słucha Syna, nie ujrzy żywota, lecz gniew Boży ciąży na nim” (J 3:36). Bycie pod Bożą łaską to stan chwały, jednak pozostawanie pod Jego gniewem, to ewentualność niewyobrażalnie przerażająca.

Powrót Jezusa będzie oznaczał chwałę lub gniew dla każdego z nas. Dla Niego samego będzie to oznaczało obie te rzeczy łącznie. Kiedy powróci na tę ziemię, będzie ze sobą niósł Boży gniew, aby osądzić Jego przeciwników i wypowiedzieć im wojnę (Obj 19:11). Jednak po urzeczywistnieniu tego gniewu, nadejdzie chwała, gdyż zostanie On obwołany Królem królów i Panem panów i rozpocznie swoje pełne majestatu rządy z Góry Syjon. Będą to rządy „Księcia Pokoju” (Iz 9:6). Zamanifestuje On swoją chwałę przed wszystkimi narodami (Iz 24:21-23) i otrzyma wszelką cześć i hołd, których Mu odmówiono, gdy przyszedł na ziemię po raz pierwszy (2 Tes l:10).

Gniew i chwała - te dwa słowa podsumowują całe znaczenie powrotu Jezusa dla ciebie, dla mnie i samego Pana. W swojej niezwykłej łasce Bóg nie pragnie, żeby ktokolwiek był potępiony, ale by został doprowadzony do stanu pokuty i otrzymał zbawienie (2 P 3:9). Dlatego Bóg podarował nam wspaniałą Księgę Objawienia, aby ostrzec nas przed Jego gniewem i wezwać do swojej chwały. Kiedy przed Nim staniemy, nie znajdziemy żadnych wymówek. Będzie tak dlatego, bo wszystko nam już z wyprzedzeniem i w szczegółach wyjawił właśnie w Księdze Objawienia Jana Apostoła.■
Copyright © Słowo i Życie 2013