Słowo i Życie nr
         1/2013
Dobro Czynić” - Misja Charytatywna Kościoła Chrystusowego w RP

Założenia wydatkowania środków pozyskanych z 1%
(przyjęte 3.10.2012 przez Radę Krajową Kościoła Chrystusowego w RP)


Zasady ogólne

Zebrane środki Misja „Dobro Czynić” w całości przeznacza na działalność statutową, czyli konkretne działania dobroczynne zgodne ze Statutem Kościoła i działaniami OPP, podejmowane w uzgodnieniu z Prezbiterem Naczelnym lub pastorami lokalnych społeczności. Skromne możliwości Misji powodują, że jej działania sprowadzają się do roli kasjera, z jednej strony starającego się pozyskać jak najwięcej środków, z drugiej wspierającego konkretne kościelne inicjatywy.

Pozyskane środki przekazywane są na trzy grupy celów:

1.Działania ogólnokościelne: fundusz seniora (dofinansowanie pobytu samotnych osób w domu opieki) i rezerwa do wykorzystania w sytuacjach nadzwyczajnych.

2.Działania lokalne -  wspieranie działań dobroczynnych lokalnych zborów i służb, zgodnie z zasadą, że środki przekazane przez wiernych powinny z powrotem trafiać do potrzebujących za pośrednictwem lokalnych społeczności. Misja szczególnie wspiera te społeczności, które propagują działania Misji i z których terenu urzędy skarbowe przekazały najwięcej środków.

3.Działania indywidualne – Misja udostępnia swój status OPP do pozyskiwania środków na konkretne indywidualne potrzeby (np. chorych czy szczególnie uzdolnionych dzieci). Działania zindywidualizowane wymagają z przyczyn formalnych ścisłej współpracy z Misją. Pozyskiwanie  środków dla tak spersonalizowanych działań nie powinno odbywać się kosztem darowizn na cele ogólne.

Formalne zasady wydatkowania

1. Misja nie przekazuje środków pieniężnych zaliczkowo, tylko pokrywa poniesione odpowiednio udokumentowane wydatki, związane z zaakceptowanymi projektami.

2. Refundowane mogą być tylko wydatki bezpośrednio związane z działalnością charytatywną, np. zakup żywności, leków, pomocy szkolnych itp.

3. Warunkiem koniecznym refundacji jest ścisłe spełnienie wymogów formalnych:

 • przedstawienie prawidłowo wystawionej faktury (rachunku) na:
  „Dobro Czynić"
  Misja Charytatywna Kościoła Chrystusowego w RP
  ul. Puławska 114/4
  02-620 Warszawa
  NIP 5213394623
 • przekazanie krótkiego raportu z wydatkowania funduszy, pomocnego do sporządzenia przez Misję corocznego sprawozdania i materiałów informacyjno-promocyjnych (np. zdjęć na www.dobroczynic.pl).

4. Misja przekazuje refundowaną kwotę wyłącznie na konto lokalnej społeczności (ewentualnie po uzgodnieniu na konto bezpośredniego dostawcy usługi).


Copyright © Słowo i Życie 2013