Słowo i Życie nr
                  1/2013
Dobro Czynić” - Misja Charytatywna Kościoła Chrystusowego w RPRaport z działalności w 2012 roku


Odpisy 1% podatku PIT

Dzięki dopełnieniu wszelkich wymogów sprawozdawczych nasza Misja Charytatywna pozostała w corocznie uaktualnianym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wykazie organizacji pożytku publicznego, uprawnionych do otrzymania 1% podatku PIT. W roku ubiegłym udało się nam pozyskać 69 651,32 zł, co w porównaniu do 2011 roku stanowi wzrost o 45% (było 48 196,86 zł).

Największe wpłaty pozyskano z Warszawy – 41 396,06 zł (prawie 2/3 ogólnej kwoty), Poznania (1 892,10 zł), Pruszkowa (1 891,50 zł), Kętrzyna (1 344,20 zł), Bydgoszczy (1 226,50 zł), Dąbrowy Górniczej (1 088,00 zł), Piaseczna (1 029,00 zł), Opoczna (1 111,00 zł), Gliwic (978,30 zł), Siedlec (914,50 zł), Cieszyna (896,70 zł), Wrocławia (767,40 zł), Kołobrzegu (730,40 zł), Częstochowy (721,60 zł), Ostródy (598,90 zł), Łodzi (573,50 zł), Olsztyna (536,00 zł), Koszalina (517,50 zł), Bielska Podlaskiego (513,00 zł), Mińska Mazowieckiego (497,90 zł). Ogółem odnotowaliśmy wpływy z urzędów skarbowych z 86 miejscowości. Większość wpłat to kwoty do 50 zł z danego Urzędu Skarbowego. Szacujemy, że zdecydowana większość to odpisy kilkuzłotowe od poszczególnych podatników.


Wydatki z 1%

W roku 2012 z 1% sfinansowano następujące projekty:

1. Działania ogólnokościelne:

Dofinansowanie pobytu samotnych osób w Domu Opieki Kościoła Chrześcijan Baptystów w Białymstoku na kwotę 19 145,49 zł (wydatki ogółem na ten cel wyniosły 25 054,26 zł, z czego 5 908,77 zł pozyskano z darowizn celowych).

Sytuacje nadzwyczajne: w porozumieniu z Prezbiterem Naczelnym wydatki dobroczynne na rzecz SCh Sosnowiec (3 164,73 zł) i SCh Ciechanów (2 845,18 zł).

2. Działania lokalne. W porozumieniu z pastorami przekazano ogółem kwotę 8 789,36 zł na wsparcie inicjatyw dobroczynnych lokalnych społeczności:

Społeczność Chrześcijańska „Południe” w Warszawie – 2 767,54 zł

Społeczność Chrześcijańska „Puławska” w Warszawie – 1 634,99 zł

Społeczność Chrześcijańska „Północ” w Warszawie – 1 338,83 zł

Społeczność Chrześcijańska w Grudziądzu – 1 318,58 zł

Społeczność Chrześcijańska w Olsztynie – 1 225,42 zł

Kościół Chrystusowy w Ostródzie (KChB w Elblągu) – zł 504,00

Ze środków pozyskanych z 1% za rok 2011 na różnym poziomie uzgodnień są  aktualnie finansowane projekty SCh we Wrocławiu, SCh „Puławska”, SCh „Północ”, SCh „Południe” i SCh w Grudziądzu.

3. Działania indywidualne. Z pozyskanych ogółem 69 651,32 zł z odpisów 1% za rok 2011, wpłaty celowe stanowiły 31 361,20 zł (aż 362 podatników podało cel szczegółowy). Fundusze te wydatkowano zgodnie ze wskazaniem darczyńców. Indywidualne cele powinny być wcześniej uzgadniane z Misją.

Projekt „Friendship House” Radom

Realizując uchwałę Rady Krajowej Kościoła Chrystusowego w RP z dnia 4 października 2012, Misja zakupiła w dniu 9 października 2012 roku nieruchomość w Radomiu przy ul. 25 Czerwca 41. Nieruchomość  została nabyta w celu stworzenia domu-schroniska dla ubogich i bezdomnych, wyłącznie do nieodpłatnej działalności pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. „Friendship House” jest kolejnym krokiem w trwającej już kilka lat chrześcijańskiej służbie dobroczynnej na rzecz najuboższych mieszkańców Radomia. Służba ta jest prowadzona przez International Messengers we współpracy ze Społecznością Chrześcijańską w Radomiu. Dla zapewnienia właściwego administrowania nieruchomością został ustanowiony pełnomocnik, którym jest pastor Tytus Pikalski. Projekt ten jest w całości finansowany z darowizn przekazanych Misji poprzez Kancelarię Kościoła.

Inne darowizny celowe

W 2012 roku otrzymaliśmy darowizny celowe (4 cele) na kwotę ogółem 12 519 zł, w tym z przeznaczeniem na Fundusz Seniora – 5 908,77 zł. Ciekawym przypadkiem była spontanicznie zainicjowana na Facebooku akcja przyjaciół dla poszkodowanej przez powódź rodziny. Misja dała formalne ramy dla tego projektu, rozliczonego przy współpracy z SCh „Północ”. Zebrane kwoty w całości zostały przekazane wskazanym beneficjentom.


Darowizny ogólne
W 2012 roku na rachunek Misji wpłynęła kwota 4 979,54 zł od osób fizycznych z ogólnym  wskazaniem na działalność statutową Misji.

Koszty własne
Koszty własne Misji w roku 2012 wyniosły 7 520,46 zł. Składały się na nie: obsługa księgowa – 3 936,00 zł; promocja - 2 101,00 zł; pozostałe koszty – 627,31 zł; artykuły biurowe – 602,15 zł; opłaty bankowe – 254,00 zł.
Największy koszt stanowi profesjonalna obsługa księgowa, konieczna ze względu na ustawowe wymogi sprawozdawcze, starania o pozyskanie środków publicznych i rozliczanie projektu „Friendship House”. Promocja związana jest z akcją pozyskiwania 1% podatku, drukiem ulotek, reklamą i stroną internetową. Pozostałe koszty to opłaty pocztowe i administracyjne, zakup artykułów biurowych i obsługa konta bankowego.
Misja nie poniosła żadnych wydatków związanych z wynagrodzeniem osoby zarządzającej. Misja nikogo nie zatrudniała, a jej działalność administracyjna i dobroczynna opierała się na wolontariacie (bez zwrotu kosztów dla zaangażowanych osób).

Podsumowanie
Wszystkie płatności Misji wykonywane są na bieżąco. Misja „Dobro Czynić” nie zaciągnęła ani nie udzieliła żadnych pożyczek ani gwarancji.
Stan środków pieniężnych na koniec 2012 roku wyniósł 42 578,75 zł (na koniec 2011 roku było 25 202,16 zł). Środki te zabezpieczają planowane wydatki Misji, w szczególności na zaciągnięte zobowiązania (działania dobroczynne z grudnia 2012), wypłatę pozostałych środków z indywidualnych funduszy celowych 1%, dofinansowanie pobytu samotnych osób w Domu Opieki i inne konieczne wydatki, do czasu pozyskania w 2013 roku środków z 1% podatku PIT za rok 2012.

Radosław Gasza
Dyrektor Misji „Dobro Czynić”Copyright © Słowo i Życie 2013