Nina i Bronisław Hury

Konferencja WKCh ’05

Tym razem spotkaliśmy się w Ośrodku Katechetyczno-Misyjnym w Ostródzie w dniach 27 czerwca – 1 lipca. Tegoroczna Krajowa Konferencja Wspólnoty Kościołów Chrystusowych odbywała się pod hasłem: “Zdobywając życzliwość i uznanie w oczach Boga i ludzi”, opartym na tekście z Przypowieści Salomona 3,4. Otwierając konferencję pastor Władysław Dwulat przywołał jeszcze inne słowa króla Salomona: “Serce przewrotne zadowala się swoimi zabiegami, serce dobre dopiero swoimi uczynkami” (Prz 14,14). Chcemy zabiegać o życzliwość i uznanie w oczach Boga i ludzi, chcemy je zdobywać poprzez kształtowanie naszych charakterów, bogobojne życie, czyste relacje z innymi.

Poszczególne dni konferencji poświęcone były środkom, dzięki którym to hasło może i  powinno być realizowane we wspólnotach i w życiu każdego z nas. Wtorek poświęcony był tematyce nabożeństwa, środa finansom, czwartek współdziałaniu, a piątek społeczności.

Tradycyjnie już Konferencja rozpoczęła się w poniedziałkowy wieczór. Gościem wieczoru była grupa wokalno-muzyczna z Savannah Christian Church (USA). Jednodniowy pobyt w Ostródzie był zakończeniem ich kilkunastodniowego pobytu w Polsce. Grali głośno i śpiewali radośnie. Mówili o swoim Kościele i służbie, odpowiadali na pytania. Podkreślali, że muzyka i śpiew jest jednym ze sposobów uwielbiania Boga i pociągania ludzi do Chrystusa. Że gotowi są zrobić wszystko – jeśli tylko nie jest to sprzeczne z Bożym Słowem – by wskazać ludziom Chrystusa. Prowadzą prawe, czyste i bogobojne życie, zabiegają o wysoki poziom muzyczny, ale nie starają się być konwencjonalni. Wiele godzin w tygodniu poświęcają na próby, rozważanie Słowa Bożego i modlitwę, a ich posługa bliższa jest kulturze współczesnej ulicy niż kościelnym nawom.

Kaznodzieją tego wieczoru był Emmett Murphy (“Sukces czy udana porażka”).

Wtorkowe sesje poświęcone nabożeństwom skupiały się na trzech aspektach: Chrześcijańskie nabożeństwo a Bóg, nabożeństwo a członkowie Kościoła oraz nabożeństwo a ludzie nie znający Boga. Wykładowcami w tym dniu byli pastorzy: Krzysztof Zaręba, Jarosław Ściwiarski i Zbigniew Tarkowski oraz W. Andrzej Bajeński. Chrześcijańskie nabożeństwo ma podobać się Bogu, umacniać wierzących i pociągać ludzi do Chrystusa.

Sesje środowe - prowadzone przez pastorów Romana Chmielewskiego i Marka Charisa, a podsumowane przez prezbitera naczelnego W. Andrzeja Bajeńskiego – dotyczyły finansów w Kościele i ujmowały zagadnienie w aspekcie materialnej odpowiedzialności wierzących  za funkcjonowanie i rozwój Kościoła. Biblijne zasady dysponowania powierzonymi przez Boga zasobami (zdrowie, zdolności, finanse, czas), mają na celu przyniesienie Bogu chwały, a Jego ludowi – pełnej satysfakcji. Każde królestwo kosztuje. Boże Królestwo również ma swoje wydatki. Kwestia finansów w Kościele to odpowiedź na pytanie, kto te koszty opłaci.

Czwartkowe poranne rozważanie poprowadził pastor Kazimierz Barczuk. Mówił o współdziałaniu, wymagającym wysiłku i uległości wzajemnej, ale i przynoszącym błogosławione rezultaty, również w postaci pokoju i radości przebywania ze sobą. Czwartek był przeznaczony na sesję plenarną Konferencji Krajowej WKCh. Porządek obrad przewidywał doroczne sprawozdania, sprawy organizacyjne, decyzje, rezolucje i uchwały. Postanowiono, że Rada Krajowa podejmie starania o powołanie agendy ogólnokościelnej, która mogłaby się ubiegać o status organizacji pożytku publicznego. Przyjęto nowy ramowy regulamin działalności agend Kościoła. W obliczu zbliżających się wyborów parlamentarnych i prezydenckich uznano za właściwe zachęcanie wiernych do modlitwy o wyłonienie możliwie najlepszych przywódców, do przyglądania się kandydatom i głosowania na ludzi prawych, odpowiedzialnych i należycie przygotowanych, którzy będą dobrze służyć narodowi. Decydowanie o tym, kto w naszym imieniu ma sprawować władzę, jest w naszych czasach przejawem Bożego zamysłu dla człowieka, aby uprawiał i strzegł powierzonej mu przez Boga ziemi.

Przyjęto też rezolucje, by dołożyć wszelkich starań, by nabożeństwa jak najlepiej wyrażały uwielbienie dla Boga, zaspakajały potrzeby wierzących i zachęcały do pójścia za Chrystusem. Wezwano do nauczania o zarządzaniu finansami, a także podjęcia kroków zmierzających do zwiększenia udziału zboru w utrzymaniu pastora.

Tradycyjnie już w programie konferencji jest bankiet, podczas którego wspominano ważniejsze wydarzenia i celebrowano okrągłe jubileusze kościelne i pastorskie. Dziękowano przede wszystkim Bogu, za Jego łaskę i za ludzi, których On powołał. Padały słowa uznania i wdzięczności za trud wniesiony w życie i rozwój naszej wspólnoty kościelnej. Dziękowano za oddanie Bogu i Kościołowi, za lata zmagań z przeciwnościami, aby Boże Królestwo poszerzało swoje granice w ludzkich sercach na polskiej ziemi. W tym roku świętowaliśmy 40-lecie służby i 65. urodziny Jerzego Bajeńskiego - założyciela i dyrektora Global Missionary Ministries, jubileusz 30-lecia służby Pawła Wróbla jako pastora przełożonego i dyrektora Domu Spokojnej Starości w Ostródzie, 60-lecie zboru w Olsztynie, 20-lecie zboru w Katowicach, 15-lecie Fundacji PROeM i Fundacji Życie i Misja, 10-lecia społeczności w Ząbkowicach oraz liczne okrągłe urodziny i rocznice ślubu. Szczególnym gościem tegorocznej konferencji był Gene Dulin - założyciel i wieloletni dyrektor Training Christian Ministries (TCM), obchodzący w tym roku 80. urodziny.

Konferencja Krajowa Wspólnoty Kościołów Chrystusowych to swego rodzaju „spotkanie na szczycie” pracowników i liderów Kościoła. Uczestniczą w niej przede wszystkim pastorzy i dyrektorzy agend oraz ich małżonkowie. Nie jest to ani urlop, ani rodzinne wakacje. To czas przeznaczony na skupienie się na najważniejszych sprawach: rozwoju Kościoła i jakości wykonywanej służby. To czas społeczności, modlitwy, inspiracji, dyskusji. To forum prezentowania naszych działań i podejmowania nowych wyzwań, uczenia się ze Słowa Bożego i od siebie nawzajem, jak być lepszym Kościołem, lepiej służyć Bogu i ludziom. A życie pokaże, jakie będą tego efekty. „Serce przewrotne zadowala się swoimi zabiegami, serce dobre dopiero swoimi uczynkami” (Prz 14,14). 

Copyright © Słowo i Życie 2005
Słowo i Życie - strona główna