Słowo i Życie nr 2/2005


EKUMENICZNE DNI BIBLIJNE 2005

„Błogosławiony, który strzeże słów... tej Księgi" (Ap 22,7)

Błogosławiony to ktoś szczęśliwy, a szczęścia poszukują wszyscy i na wiele sposobów. Biblijne hasło: „Błogosławiony, który strzeże słów... tej Księgi" mówi, jak znaleźć drogę do szczęścia, które jest błogosławieństwem. Być błogosławionym - to być szczęśliwym. Przekład ekumeniczny Nowego Testamentu tak oddaje powyższy werset Apokalipsy: „Szczęśliwy ten, kto zachowuje słowa... tej Księgi". Zachowuje, to znaczy nie ujmuje ani nie dodaje, ale się ich trzyma i stosuje w życiu.

Dla ludzi wierzących Biblia była, jest i będzie duchowym pokarmem, drogowskazem życia, radością i błogosławieństwem. Od pokoleń ludzie poszukiwali i odnajdywali w niej zbawienie i szczęście.

Ks. Jan Wesley, inspirator wielkiego osiemnastowiecznego ożywienia duchowego w Anglii, tak pisze o Biblii: „Chcę znać tylko jedną rzecz: drogę do nieba - w jaki sposób wylądować bezpiecznie na szczęśliwym brzegu. Sam Bóg uniżył się, aby nauczyć tej drogi: dlatego właśnie zstąpił z nieba. Opisał tę drogę w pewnej księdze. Daj mi tę księgę! Za wszelką cenę daj mi Księgę Boga! Mam ją. Oto wiedza, która mi wystarczy. Pozwól mi być homo unius libri, człowiekiem jednej księgi. Oto jestem, daleko od zgiełku ludzkich dróg. Siedzę sam: tylko Bóg jest tutaj, w Jego obecności otwieram i czytam Jego Księgę, aby znaleźć drogę do nieba".

W Starym i Nowym Testamencie odnajdujemy przesłanie o drodze Boga do nas i naszej drodze do Niego. Obie drogi koncentrują się na Jezusie Chrystusie, który jest jedynym fundamentem Kościoła i jedynym pośrednikiem między Bogiem i człowiekiem. Pismo Święte, mimo olbrzymiego znaczenia w życiu pielgrzymującego ludu Bożego, nie jest ponad Świętym Bogiem, którego przymierze z Jego ludem opisuje i nie jest ponad Słowem, które stało się Ciałem. Jest ono Księgą Świętego i Słowem Boga, skierowanym do wszystkich. Biblia nie jest jedynie dla ekspertów, ale dla każdego, kto poszukuje sensownego i szczęśliwego życia, opartego na Bożej woli. Jest środkiem łaski, dzięki której rodzi się nowe życie. Jest niezastąpiona. Czytajmy ją z wiarą i modlitwą, codziennie, indywidualnie oraz w społeczności wierzących. Strzeżmy jej przesłania i zachowujmy je w codziennym życiu, ponieważ: „Błogosławiony ten, który odczytuje, i ci, którzy słuchają słów proroctwa, i zachowują to, co jest w nim napisane" (Ap 1,3).

Księga ta doczekała się nawet swojego ponadkonfesyjnego święta. Niemałą zasługę w jej propagowaniu ma Towarzystwo Biblijne w Polsce.

Módlmy się o szerokie upowszechnienie Pisma Świętego w Kościele, rodzinie i w całym społeczeństwie. Niech go nigdzie nie braknie! A Wszechmogący Bóg pobłogosławi wszystkim, którzy strzegą Jego Słowa zawartego w tej Księdze. 

Towarzystwo Biblijne w Polsce

Powyższe „Słowo na Ekumeniczne Dni Biblijne 2005” przygotował Kościół Ewangelicko-Metodystyczny.

Copyright © Słowo i Życie 2005
Słowo i Życie - strona główna