Słowo i Życie - strona główna
numer wiosna 2002

Copyright © Słowo i Życie 2002

INFORMACJE I WYDARZENIA

Ordynacje pastorskie

Ordynacja na pastora oznacza oficjalne nadanie tytułu i uprawnień pastora. Jest publicznym wyrazem przekonania Kościoła o powołaniu danej osoby do służby i publicznym potwierdzeniem i zobowiązaniem się ordynowanego do jej pełnienia.
30 września 2001 r., podczas dorocznego Święta Dziękczynienia warszawskiego zboru "Chrześcijańska Społeczność", miała miejsce ordynacja na pastora trzech braci, od kilku już lat zaangażowanych w służbę: Adama Byry, Andrzeja Korytkowskiego i Tadeusza Naumiuka. Aktu ordynacji dokonali pastorzy i starsi "Chrześcijańskiej Społeczności" w Warszawie.
Br Adam Byra urodził się 6.06.1967 r. w Sandomierzu i tam pełni funkcję kierownika stacji misyjnej. Nawrócił się w 1989 r. w Grecji. Nie zamierzał wracać do kraju, ale Bóg miał inne plany. Wraz z żoną powrócił do rodzinnego Sandomierza i zaczął tam głosić Ewangelię. Powstała w ten sposób grupa wierzących (aktualnie ponad 40 osób) postanowiła związać się organizacyjnie z "Chrześcijańską Społecznością" w Warszawie i funkcjonuje jako stacja misyjna tego zboru. Zgromadzają się wciąż w wynajętej sali, ale mają już zakupiony budynek przy ul. Maciejowskiego i przygotowują się do zaadaptowania go na kaplicę. Adam Byra ukończył KSB w ramach Chrześcijańskiego Instytutu Biblijnego w Warszawie. Żonaty z Aleksandrą, troje dzieci: Dawid, Barbara, Julia.

Br. Tadeusz Naumiuk, ur. 5.03.1954 r., nawrócił się i został ochrzczony w roku 1967. Z zawodu jest ekonomistą. Ukończył Korespondencyjne oraz Dyplomowe Studia Biblijne ChIB w Warszawie. Od 1989 roku pracuje w "Chrześcijańskiej Społeczności" w Warszawie, gdzie pełnił różne funkcje, m.in. kierownika księgarni "Biblos", a od pięciu lat jest koordynatorem służb zborowych. Żonaty z Wiesławą, troje dzieci: Marta, Jakub, Mateusz.

Br. Andrzej Korytkowski, ur. 18.04.1970 r., jest ewangelicznie wierzącym od 1989 r. Jest absolwentem Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Pracował jako asystent dyrektora Ośrodka Katechetyczno-Misyjnego "Ostróda Camp". Od 1999 r. jest koordynatorem ds. młodzieży w "Chrześcijańskiej Społeczności" w Warszawie. Żonaty z April. (red.)

Nowe Stacje Misyjne
Lublin. Wspólnota "Hosanna" w Lublinie powstała w roku 1993 w wyniku działalności Kurta Kuli, misjonarza Calvary Chapel z Kalifornii (USA). Dotychczas nie była formalnie zarejestrowana, chociaż należy do znanych i szanowanych wspólnot ewangelicznych w Lublinie. Aktualnie liczy około 30 członków, ma trzyosobową Radę Starszych. Od 1999 roku pastorem tej społeczności jest 34-letni Marek Kiełbus. W grudniu 2001 została podjęta decyzja o przystąpieniu "Hosanny" do Kościoła Zborów Chrystusowych. Z dniem 1 stycznia 2002 roku lubelska wspólnota została oficjalnie zarejestrowana jako stacja misyjna zboru "Chrześcijańska Społeczność" w Warszawie, z którą od lat łączą ją więzy przyjaźni i współpracy, podobny styl i filozofia służby, a ostatnio wspólne działania na rzecz osób niepełnosprawnych i świąteczna akcja pomocy dla dzieci. Formalna decyzja w tej sprawie zapadła w grudniu 2001 r. na posiedzeniu Rady Starszych warszawskiego zboru z udziałem przywódców "Hosanny". Lubelska Wspólnota "Hosanna" zgromadza się w sali wynajętej. Telefon kontaktowy: (+81) 444 60 47, e-mail: hosanna@interia.pl. (N.H.)

Radom. Stacja misyjna zaistniała oficjalnie z dniem 1 września 2001. Jej kierownikiem jest pastor Tytus Pikalski, dla którego to już trzecie pionierskie zadanie zakładania zboru. Wcześniej skutecznie robił to już w Grudziądzu i Płocku.
Zmiany w Płocku. W związku z przejściem pastora Tytusa Pikalskiego do pracy misyjnej w Radomiu funkcję pastora zboru KZCh "Chrześcijańska Społeczność" w Płocku pełni od lipca 2001 br. Jarosław Wasiak, wychowanek miejscowej społeczności, związany ze zborem od początku jego istnienia. Ewangelię usłyszał w roku 1991 podczas akcji "Biblia pod namiotem" w Gostyninie.
Służba internetowa eGospel. W końcu roku 2001 warszawski zbór "Chrześcijańska Społeczność" powołał służbę internetową eGospel, której celem jest wspieranie w cyberprzestrzeni misji Kościoła. eGospel zamierza współpracować z innymi ewangelicznymi serwisami w wykorzystywaniu Internetu dla głoszenia Ewangelii i wspierania inicjatyw środowisk ewangelicznych. Jedną z usług jest stworzenie serwera pod nazwą "chs.pl", na którym zbory i agendy naszego Kościoła mogą zakładać konta pocztowe i strony internetowe. Kontakt dla zainteresowanych: bajenski@chs.pl. (N.H.)

„Bliżej Biblii” - nowy kwartalnik
Ukazał się pierwszy numer nowego czasopisma "Bliżej Biblii", mającego na celu - jak czytamy na jego 2. stronie - "przybliżenie i uczynienie bardziej zrozumiałym natchnionego Słowa Bożego czyli Pisma Świętego, które jest, jak wiadomo, Księgą naszej wiary. Na rozczytywaniu się w Biblii, na jej coraz właściwszym zrozumieniu powinno nam zależeć, jeśli chcemy się uważać za świadomych wyznawców Chrystusa".

W pierwszym numerze „Bliżej Biblii”(1/2002), na 44 stronach formatu A4,
znajdujemy m.in. wywiad z tłumaczami ekumenicznego przekładu Biblii (jego fragment pt. "Trudy translatorskie i spory konfesyjne" przedrukowujemy w tym numerze "Słowa i Życia"). Poza tym wiele interesujących artykułów i informacji, dotyczących Biblii: jak powstawała na przestrzeni wieków, o dziejach Kodeksu Synajskiego, o Biblii Gutenberga, o Biblii w życiu Juliusza Słowackiego, podarowanej mu w 1833 r. przez pewnego angielskiego metodystę; o człowieku jednej Księgi - Janie Wesleyu. Słowem o sprawach ważnych i ciekawostkach dotyczących tej starej, a wciąż aktualnej Księgi, ale też dotyczących codziennego życia, pobożności współczesnego człowieka, jak np. esej "Strzeżcie się niewiary" autorstwa Andrzeja Tyburczego (patrz s. 12 tego numeru "Słowa i Życia"). Zapowiadany jest cykl artykułów, stanowiących pomoc dla młodzieży, stykającej się z problematyką biblijną w szkole - na początek bogato ilustrowany artykuł ks. Jerzego Banaka pt. "Pierwsze polskie przekłady Biblii".

Wydawcą „Bliżej Biblii”jest Rzymskokatolicka Kuria Biskupia  Warszawsko-Praska, a redaktorem naczelnym ks. Jerzy Banak - wiceprzewodniczący Komitetu Krajowego Towarzystwa Biblijnego w Polsce, członek międzywyznaniowego zespołu tłumaczy ekumenicznego przekładu Pisma Świętego. Wśród grona stałych współpracowników jest m.in. Leszek Jańczuk z Kościoła Zielonoświątkowego. Kwartalnik można nabyć w księgarniach katolickich i przykościelnych kioskach z prasą lub drogą prenumeraty.
Adres korespondencyjny: Kwartalnik „Bliżej Biblii”, ul. Borkowska 1, 05-077 Wesoła 4, tel./fax (0-22) 773 39 35, e-mail: jerzybanak@poczta.onet.pl
(red.)
Słowo i Życie nr 1/2002