Słowo i Życie - strona główna
numer zima 2001


"Z dziejów Kościoła Chrystusowego w Polsce"
- książka autorstwa Pawła Bajko

Nakładem Polish Christian Ministries, Bel Air, Maryland, USA ukazała się w roku 2001 książka "Z dziejów Kościoła Chrystusowego w Polsce", autorstwa Pawła Bajko.  Zawiera mnóstwo zdjęć, ilustrujących działalność naszego Kościoła w latach 1921-2000. W aneksie zamieszczono fotokopie najważniejszych dokumentów oraz wykaz zborów i stacji misyjnych ze zdjęciami kaplic (od wewnątrz i z zewnątrz) i pastorów poszczególnych  zborów (wg stanu na koniec 2000 r.).

Książka została wydana na okoliczność 80-lecia Kościoła Zborów Chrystusowych (uczestnicy Konferencji Jubileuszowej w Bielsku Podlaskim otrzymali ją bezpłatnie). Niewielkie jej ilości są jeszcze do nabycia w zborach i w naszej redakcji (cena 20 zł za egzemplarz). Dochód ze sprzedaży przeznaczany jest na fundusz misyjny. (red.)

SŁOWO OD AUTORA

Dziękuję Bogu za możliwość napisania krótkiego zarysu dziejów Kościoła Chrystusowego w Polsce, aby nowe pokolenia mogły chociaż częściowo zapoznać się z powstaniem i rozwojem Kościoła Chrystusowego, docenić wysiłek i pracę oddanych sług Bożych w Jego Królestwie.

Pomijając wiele spraw formalnych, chciałem uwypuklić duchową stronę Kościoła i jego osiągnięcia na przestrzeni 80 lat, a były to lata wielkiego jego roz­kwitu.

Większość informacji podaję jako naoczny świadek pracy Kościoła Chrystusowego. Już w 12 roku życia, jako członek misyjnej orkiestry dętej, brałem udział w pracy dla Pana.  Przez pięć lat graliśmy i ewangelizowaliśmy w wielu zborach, miastach i miasteczkach oraz wioskach na Polesiu, Wołyniu i Białostocczyźnie. Widziałem pracę i poświęcenie  prezbiterów, misjonarzy, kolporterów i braci, stojących na czele Zjednoczenia Kościołów Chrystusowych w Polsce. Miałem przywilej znać osobiście braci pionierów Kościoła Chrystusowego: Konstantego Jaroszewicza, Jerzego Sacewicza i Jana Bukowicza, którzy niejed­nokrotnie gościli w naszym domu.

Jako student państwowego gimnazjum w Kobryniu mieszkałem w domu Bukowiczów oraz Sacewiczów i byłem gościem w domu Jaroszewiczów.  Byłem naocznym obserwatorem ich życia, oddanego służbie Panu i Jego Kościołowi. Brałem udział w kilkunastu ogólnopolskich dorocznych zjazdach Kościoła Chrystu­sowego, jak i w zjazdach rejonowych oraz kursach dla młodzieżowych liderów. To były najpiękniejsze lata mojej młodości.

Następnie przeżyłem burzę wojenną, okupację - lata, które kształtowały moje życie i prowadziły do całkowitego poświęcenia mego życia na służbę Panu, co nastą­piło w 1944 roku na przymusowych robotach w Niemczech.

Bóg w cudowny sposób zachował moje życie i przyprowadził do Stanów Zjednoczonych, gdzie po ukończeniu studiów teologicznych poświęciłem się pracy Pańskiej, najpierw wśród Słowian w Ameryce, a potem przede wszystkim w Polsce.

Od 1954 roku wraz z żoną służyliśmy naszemu narodowi, głosząc Słowo Boże przez radio, wysyłając do Polski wszelkiego rodzaju pomoc: duchową, materialną, i finansową.

Niezapomnianym, radosnym wydarzeniem była nasza pierwsza po wojnie podróż do Polski w 1960 roku, kiedy mogliśmy spotkać się z przedwojennymi i nowymi pracownikami, zapoznać się z sytuacją Kościoła w Polsce, jego problemami i potrzebami. Od tego czasu odwiedziliśmy Polskę co najmniej 20-krotnie. Całą duszą i sercem byliśmy i nadal jesteśmy zaangażowani w pracę Kościoła Chrystusowego w Polsce, i dziękujemy Panu za ten wielki przywilej.

Chciałbym, aby ta krótka historia Kościoła Chrystusowego skierowała nasze myśli na tych, którzy przed nami wiernie służyli Panu. „Pamiętajcie na wodzów waszych, którzy wam głosili Słowo Boże, a rozpatrując koniec ich życia, naśladujcie wiarę ich” (Hbr 13,7).

PAWEŁ BAJKO

Copyright  ©  Słowo i Życie 2001

Słowo i Życie nr 4/2001