Słowo i Życie - strona główna
numer zima 2001

Copyright  ©  Słowo i Życie 2001

 

Pismo Święte - międzywyznaniowy przekład na trzecie tysiąclecie

Jest już do nabycia "Pismo Święte Nowego Testamentu i Psalmy. Przekład ekumeniczny na trzecie tysiąclecie", przygotowane i wydane przez Towarzystwo Biblijne w Polsce. Ukazanie się tego przekładu jest wydarzeniem historycznym. To również ważne wydarzenie lingwistyczne i kulturowe. Praca nad nim trwała sześć lat, a w jego przygotowanie zaangażowani byli przedstawiciele jedenastu Kościołów: Rzymskokatolickiego, Prawosławnego, Ewangelicko-Augsburskiego, Ewangelicko-Reformowanego, Ewangelicko-Metodystycznego, Polskokatolickiego, Starokatolickiego Kościoła Mariawitów, Baptystów, Zielonoświątkowego, Zborów Chrystusowych i Adwentystów Dnia Siódmego. Zaangażowanie tylu Kościołów we wspólnym dziele przygotowania przekładu Pisma Świętego to precedens na skalę światową. 

Uroczysta prezentacja tego pierwszego polskiego ekumenicznego przekładu miała miejsce 26 września 2001 r. w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Warszawsko-Praskiej w Warszawie, co zostało odnotowane również przez środki masowego przekazu. Jednym z elementów uroczystości było publiczne, oficjalne złożenie podpisów przez przedstawicieli jedenastu Kościołów. Ich podpisy, następujące po tekście: "A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas (J 1,14). Na owocną lekturę Tej Księgi błogosławią:", stanowią pierwszą stronę tego wydania Pisma Świętego. W imieniu Kościoła Zborów Chrystusowych podpis złożył Naczelny Prezbiter W. Andrzej Bajeński. W stopce redakcyjnej widnieje też nazwisko prezbitera Henryka Rothera-Sacewicza, jako konsultanta z ramienia naszego Kościoła, mającego praktyczny wkład w przygotowanie tego przekładu.

"Przekład ekumeniczny jest czymś bardzo specyficznym. Uzgadnianie w gronie wielu  osób z różnych wyznań brzmienia tekstu, nieraz wyraz po wyrazie, wiersz po wierszu, nie jest łatwe. Na każdym z nas ciąży bowiem nie tylko translatorska tradycja i teologia jego Kościoła, ale i własne, jakże różne upodobania i preferencje językowe. Po długich nieraz dyskusjach osiągaliśmy jednak consensus. Świadomi jesteśmy, że nie byłby on możliwy bez szczególnego Bożego błogosławieństwa dla tego dzieła" - tak w imieniu redakcji naukowej kończy Słowo wstępne ks. Mirosław Kiedzik.

"Wiele problemów dzieli chrześcijan. Wszystkich natomiast łączy Pismo Święte, Słowo Boże skierowane do człowieka. Ekumeniczny przekład, dokonany przez przedstawicieli różnych Kościołów sprawia, że otrzymujemy tekst wspólny, tekst zaakceptowany przez Kościoły. [...] Prorok nawoływał, aby "zjeść tę księgę", a następnie iść i ją głosić (Ez 3,1), aby stała się ona fundamentem naszego życia, aby z jej treści wypływała nasza wiara i nasze postępowanie. [...] Pokładamy nadzieję, że przekład ten wyda także błogosławione owoce w postaci życia zgodnego z wymogami Pisma Świętego" - czytamy w  Słowie wstępnym abp. Sawy, Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i całej Polski. Co możemy na to powiedzieć? Tylko gromkie AMEN, dziękując Bogu za tych, którzy podjęli się tego trudu i dokonali wiekopomnego dzieła. 

Z okazji ukazania się tego przekładu pastor W. Andrzej Bajeński, jako zwierzchnik Kościoła Zborów Chrystusowych, wystosował list okolicznościowy do Pani Barbary Enholc-Narzyńskiej, Dyrektora Generalnego Towarzystwa Biblijnego w Polsce. Treść listu publikujemy poniżej w całości. Przytaczamy również - jako przykład treści i formy nowego przekładu - Psalm 23. (red.)


Warszawa, 26 września 2001 r.

Dyrektor Generalny
Towarzystwa Biblijnego w Polsce
Barbara Enholc-Narzyńska


Czcigodna Pani Dyrektor

 Z okazji wydania przez Towarzystwo Biblijne w Polsce pierwszego ekumenicznego przekładu Nowego Testamentu i Księgi Psalmów pragnę wyrazić radość i nadzieję, jakie rodzą się w związku z zakończeniem prac i wydaniem tego kolejnego "komentarza" do Pisma Świętego. Powiadam "komentarza", bo nie sposób odmówić racji Anglosasom twierdzącym, że "every translation is an interpretation". Stwierdzenie, że każde tłumaczenie jest w pewnym sensie interpretacją, jest prawdą również w odniesieniu do Biblii.

To, iż otrzymujemy dziś tłumaczenie ekumeniczne, wskazuje jednak na ważny fakt, że oto podjęta została niełatwa próba takiego wspólnego wyinterpretowania Bożego Słowa, aby było ono jak najlepiej zrozumiałe i przyjęte przez Polaków nowej generacji, żyjących na progu Trzeciego Tysiąclecia. Jest nadzieja, da Bóg, że ten ekumeniczny wielogłos będzie przemawiał silniej niż dotychczasowe "konfesyjne" sola.

Mamy dziś również okazję, aby o "uczonych w Piśmie" mówić z autentycznym uznaniem, nie narażając się jednocześnie na niespójność naszych opinii z zapisanymi na kartach Ewangelii ocenami Mistrza.

Korzystając z tej niecodziennej okazji, w imieniu własnym oraz duchownych i wiernych Kościoła Zborów Chrystusowych, przede wszystkim składam dzięki Bogu, od którego ta Księga pochodzi. Na Pani zaś ręce pragnę przekazać serdeczne gratulacje i podziękowania, jakie winni jesteśmy Pani osobiście, Komitetowi Krajowemu Towarzystwa Biblijnego, tłumaczom i redaktorom oraz całemu zespołowi ludzi, pracujących nad tym dziełem.

Bóg zapłać, a my dziękujemy.

W Chrystusie Brat

W. Andrzej Bajeński
Naczelny Prezbiter
Kościoła Zborów Chrystusowych

 

Copyright  ©  Słowo i Życie 2001

Słowo i Życie nr 4/2001