Słowo i Życie - strona główna
numer zima 2001

Copyright  ©  Słowo i Życie 2001
 

Kościół Zborów Chrystusowych w Sosnowcu
- NOWA KAPLICA 

Zbór w Sosnowcu od początku swego istnienia, tj. od 1946 r. zbierał się w wynajętych od Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego świątyniach: najpierw w zakrystii, potem w nawie bocznej, nawie głównej a od 1957 r. w udostępnionej do wyłącznego użytku kaplicy przycmentarnej. W swojej 55-letniej historii zbór przeżywał wiele wspaniałych, jak i trudnych chwil. Za wszystkie te lata jesteśmy wdzięczni Bogu.

Od pewnego czasu wśród wiernych zboru narastała świadomość potrzeby posiadania własnego obiektu zborowego. Mobilizowało to nas do coraz gorętszych modlitw w tej sprawie. Również powołanie br. Henryka Rothera-Sacewicza na pastora zboru nie tylko miało aspekt stabilizacji Zboru, ale wzbudzało też nadzieję, że Pan Bóg użyje go do zrealizowania tego pragnienia. Rok 1999, a w szczególności 2000, to okres bardzo intensywnych poszukiwań czy to parceli do zabudowy, czy budynku nadającego się do adaptacji na kaplicę. Decyzja o zakupie obiektu przy ul. Radosnej 62 (dotychczas Zbór zgromadzał się przy ul. Smutnej 6) zapadła w styczniu 2001 r. Akt notarialny został spisany w dniu 27 kwietnia. Miesiąc maj upłynął na wypracowaniu koncepcji adaptacji oraz gromadzeniu finansów. 

6 czerwca 2001 r. społecznością modlitewną rozpoczęliśmy remont budynku, aby przekształcić go na dom zborowy - kaplicę i mieszkanie dla opiekuna. Odtąd dzień w dzień wykonywane były prace murarskie, elektryczne, hydrauliczne, gazowe, potem malarskie, glazurnicze i inne wykończeniowe. Każdego zaś poniedziałku od 8 do 15 osób spotykało się na modlitwie o dobry przebieg prac remontowych i o służbę zboru w nowym obiekcie. Spotkania te miały i inny aspekt: oto robotnicy mieli świadomość, że co tydzień efekt ich pracy jest oglądany, co mobilizowało ich do pracy, natomiast zborownicy na bieżąco poznawali nie tylko postęp robót, ale i problemy budowy, co zachęcało do gorętszych modlitw. Stanęliśmy bowiem przed zadaniem, wielokrotnie przekraczającym nasze możliwości. Nasz niewielki obecnie zbór to przede wszystkim kobiety. Mimo to podjęliśmy ten trud, powierzając nasze zasoby, siły i możliwości Bogu, który sprawił nam ten cud. Ponad czteromiesięczna praca przyniosła efekty i 14 października 2001 r. odbyło się nabożeństwo dziękczynne poświęcające ten obiekt. 

Uroczystość poświęcenia nowej kaplicy połączona była z 55-leciem zboru i dorocznym Świętem Dziękczynienia. Naszą niewysłowioną radość dzielili z nami zaproszeni goście: mgr inż. Ryszard Łukawski - wiceprezydent miasta Sosnowca, ks. radca Jan Gross - Przewodniczący Śląskiego Oddziału PRE i proboszcz parafii KEA w Mikołowie i Tychach, br. dr Stefan Rogaczewski - prezbiter Okręgu Południowego Kościoła Baptystów i pastor-senior zboru w Katowicach, pastor Andrzej Malicki - proboszcz parafii Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w Katowicach, ks. Adam Malina - proboszcz Parafii KEA w Sosnowcu (z gościnności której korzystaliśmy przez 55 lat), ks. Stanisław Flis, SAC  - proboszcz sąsiedniej parafii katolickiej, br. Ferdynand Karel - pastor-senior zboru "Betania" Kościoła Zielonoświątkowego w Katowicach, br. Piotr Karel - przedstawiciel Kolegium Pastorów KZCh, pastor zboru w Kołobrzegu. W uroczystości uczestniczyli też  pastorzy i wierni okolicznych zborów naszego Kościoła: z Dąbrowy Górniczej, Katowic, Rybnika i Jaworzna. Byli też goście z innych okolicznych zborów oraz przyjaciele naszych zborowników. Ogółem było nas ponad 150 osób. Nasza nowa kaplica ma 90 miejsc siedzących - przykro nam, że niektórzy musieli pozostać w korytarzu i na tarasie.

Z uwagi na dzieje zboru, poświęcenia kaplicy poprzez czytanie Bożego Słowa oraz modlitwę dokonali: ks. Jan Gross, br. Stefan Rogaczewski, br. Piotr Karel i br. Henryk Rother-Sacewicz. 

Głównym kaznodzieją był br. Piotr Karel. Hasło jego zwiastowania: "Czym odpłacę Panu?", zostało zaczerpnięte z Ps. 116,12-14, a wsparte było tekstami: V Mojż. 26,1-11 i I Król. 8,27-30. Pytanie: "Czym odpłacę Panu?" nie ma charakteru grzecznościowego. Czy Pan Bóg oczekuje odpłaty za dobrodziejstwa, które nam wyświadcza? Bogu nie zależy na sprawach materialnych, na tym, co i w jakiej ilości Mu ofiarujemy. Bóg oczekuje wdzięczności płynącej ze szczerego serca, okazywania Mu posłuszeństwa, przyjmowania przez nas  postawy zależności od Niego, wszak On jest naszym Stwórcą. Psalmista wymienia trzy dziedziny życia, które powinniśmy ofiarowywać Bogu: naszą radość i wdzięczność z osobistego zbawienia ("Podniosę kielich zbawienia"), naszą wierność w modlitwie ("i wzywać będę imienia Pana") oraz nasze spełnienie ślubów, wierność danemu Bogu słowu ("Spełnię Panu śluby moje wobec całego ludu Jego").

W programie uroczystości znalazł się też krótki rys historyczny zboru w Sosnowcu, podziękowania pod adresem osób pracujących przy remoncie czy też wpisanych w historię Zboru (jak np. br. Ferdynand Karel) oraz wystąpienia niektórych gości. Wiele ciepłych słów skierował do nas wiceprezydent miasta, który odczytał też list od prezydenta miasta. Kolejno głos zabierali: ks. Jan Gross w imieniu Śląskiego Oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej, ks. Adam Malina (KEA), akcentujący wieloletnią współpracę pomiędzy parafią KEA w Sosnowcu a naszym zborem oraz ks. Stanisław Flis (Kościół Katolicki), który zaznaczył, że powinniśmy umieć współpracować dla dobra ginących w grzechu dusz. Wiele wzruszeń dostarczyła usługa zespołu żeńskiego pod kierownictwem s. Jadwigi Gutkowskiej oraz zespołu młodzieżowego pod kierownictwem br. Dawida Skiby, zachęcających nas do modlitw dziękczynnych.

Naszą nową kaplicę przyjmujemy jako dar od Boga, gdyż nas - zboru w Sosnowcu- nie byłoby stać ani na jej zakup, ani na remont. Jesteśmy wdzięczni Polskiej Chrześcijańskiej Misji z USA z jej dyrektorem br. Waynem Murphym, Kościołowi Chrystusowemu w St. Joseph Il., w Baltimore Md. i w Auborn Il. Dziękujemy bardzo br. Pawłowi i Adeli Bajko za osobiste zaangażowanie oraz ich córce s. Yvonne Marr.

Było nam bardzo miło otrzymać od br. Andrzeja Bajeńskiego, pastora zboru "Chrześcijańska Społeczność" w Warszawie, ofertę przejęcia od tego zboru kazalnicy i stołu komunijnego, wykonanych osobiście przez śp. br. Jerzego Sacewicza. Dziękujemy.

Dziękujemy wszystkim zborownikom i przyjaciołom, pracującym przy budowie, a zwłaszcza pastorowi Henrykowi Rotherowi-Sacewiczowi za kierownictwo, nadzór i osobiste zaangażowanie w tej sprawie. 

Nade wszystko zaś jesteśmy wdzięczni Bogu i wielbimy Go za Jego dobroć, opiekę i kierownictwo w tej sprawie. Nie jesteśmy w stanie wyrazić słowami naszej wdzięczności i radości za "Radosną" - jak nazywamy nasz nowy Dom. Jest to dla nas wyzwanie do lepszej służby Bogu i ludziom. Chcemy to czynić i wierzymy, że Pan będzie nam w tym błogosławić.

NINA SACEWICZ

Nasz aktualny adres: Kościół Zborów Chrystusowych, ul. Radosna 62, 41-214 Sosnowiec 

tel./fax (+32) 291 15 70; e-mail: kzchsosnowiec@interia.pl

Nabożeństwa: niedziela godz. 10:15, czwartek godz. 17:00
spotkania modlitewne - poniedziałek godz. 17:00

Z a p r a s z a m y

Copyright  ©  Słowo i Życie 2001

Słowo i Życie nr 4/2001