Słowo i Życie - strona główna
numer lato 2001


KONFERENCJA PROGRAMOWA
ALIANSU EWANGELICZNEGO w RP

W dniu 19 maja 2001 r. w Warszawie, w siedzibie Kościoła Zielonoświątkowego przy ul. Siennej 68/70, odbyła się Konferencja Programowa Aliansu Ewangelicznego w Polsce, zrzeszającego 8 Kościołów i 9 organizacji parakościelnych o charakterze ewangelikalnym. Pod nieobecność przewodniczącego Aliansu, prezb. Henryka Rother-Sacewicza, Konferencji przewodniczył prezb. Edward Czajko, wiceprzewodniczący Rady Krajowej Aliansu. Życzenia na piśmie uczestnikom Konferencji przesłał dr Andrzej Czohara, dyrektor Departamentu Wyznań MSWiA, a słowo pozdrowienia w imieniu Polskiej Rady Ekumenicznej przekazał, obecny na pierwszej części Konferencji, bp Edward Puślecki, wice-prezes PRE.

W ramach Konferencji wysłuchano trzech wystąpień programowych. Gość specjalny Konferencji, Gordon Showell-Rogers, sekretarz generalny Europejskiego Aliansu Ewangelicznego, swoje wystąpienie poświęcił sprawie roli Aliansu Ewangelicznego w jednoczącej się Europie. Prezb. Edward Czajko mówił na temat powstania, racji bytu i celów Aliansu Ewangelicznego w Polsce. Prezb. Andrzej Nędzusiak swoje wystąpienie poświęcił zagadnieniu roli Aliansu jako platformy współpracy regionalnej i lokalnej; zapoznał również uczestników Konferencji z ostat-nimi międzywyznaniowymi inicjatywami modlitewnymi w Polsce.

Po wysłuchaniu referatów uczestnicy Konferencji podzielili się na pięć grup dyskusyjnych, które zajęły się następującymi za-gadnieniami: modlitwa i współpraca regionalna, szkolnictwo i młodzież, misja i ewangelizacja, praca wśród kobiet i rodzi-na oraz sprawy publiczne i społeczne. Rzecznikami poszczególnych grup, referującymi wyniki dyskusji na posiedzeniu plenarnym byli: Andrzej Nędzusiak, Andrzej Michnik, Zdzisław Miara, Alina Wieja i Edward Czajko. Podczas dyskusji w grupach zgłoszono wiele interesujących wniosków odnośnie do wspólnego świadectwa ewangelicznego w Polsce. Alians Ewangeliczny w Polsce znajduje się nadal na etapie poszukiwania osoby na nieobsadzone dotąd stanowisko sekretarza generalnego, który byłby gorliwym wykonawcą postanowień konferencji i Rady Krajowej Aliansu oraz twórczym inicjatorem przedsięwzięć ewangelikalnych w naszym kraju. /E.Cz./

 

Copyright © Słowo i Życie 2001
Słowo i Życie nr 2/2001