Czasopismo Słowo i Życie - strona główna
numer zima 2000

10 LAT CHRZEśCIJAŃSKIEJ FUNDACJI "ŻYCIE I MISJA"

W tym roku mija 10 lat działalności Chrześcijańskiej Fundacji "Życie i Misja". Ale początki tej działalności sięgają roku 1974, gdy w środowisku akademickim na Śląsku grupa studentów, zainspirowana przez Henryka Wieję, postanowiła promować postawy, zgodne z nauczaniem Jezusa Chrystusa, docierać do jak najszerszego grona z wieścią, że Jezus pragnie nawiązać z nimi osobistą  więź, że w Nim możliwa jest prawdziwa przemiana człowieka. Snuli marzenia, dotyczące przyszłości naszego kraju, przekonani, że Jezus jest jedynym rozwiązaniem, bo w Nim jest odkupienie dla każdego człowieka, że to jedyny skuteczny sposób przeciwdziałania patologiom i społecznemu konformizmowi. Zaczęło się od wąskiej grupy studentów, a po kilku latach było to grono trzystu pięćdziesięciu współpracowników, z których wyłonili się liderzy różnorodnych form chrześcijańskiego zaangażowania.
W czasach ówczesnego ustroju działania te odbywały się pod patronatem Kościoła luterańskiego. Zostały wówczas zainicjowane młodzieżowe konferencje w ramach tygodni ewangelizacyjnych w Dzięgielowie, które przekształciły się w międzywyznaniowe przedsięwzięcia ewangelizacyjne, angażujące światowej sławy wykładowców i pozyskujące dla Chrystusa tysiące osób. To zaangażowanie misyjne przy współpracy z Kościołem Ewangelicko-Augsburskim było kontynuowane przez wiele lat. Był to okres cennych doświadczeń ewangelizacyjnych i duchowego wzrostu.
Z początkiem demokracji w Polsce działania te mogły uzyskać własną tożsamość prawną, jako Chrześcijańska Fundacja "Życie i Misja", powołana aktem notarialnym z dnia 13 lutego 1990 i wpisana do Rejestru fundacji 11 maja 1990 roku (pod numerem RF I 501). Dawało to lepsze możliwości funkcjonowania z organizacyjnego punktu widzenia. Fundacja zatrudnia osoby, które działały wcześniej jako wolontariusze; korzysta też z pomocy i wsparcia setek wolontariuszy, zaangażowanych w poszczególne misje. 

Celem Fundacji jest dotarcie z Ewangelią do jak najszerszego grona, podejmowanie wszelkich starań, aby każdy mógł wzrastać w wierze w Jezusa Chrystusa. Te działania to przede wszystkim twórcze zwiastowanie Chrystusa, zachęcanie do duchowego wzrostu w wierze, szkolenia i wyposażanie w potrzebne materiały szkoleniowe. Każda z Misji dociera do swoich adresatów z poselstwem o zbawieniu. 
I tak, na przykład, Misja Ewangelizacyjna wśród Dzieci organizuje na terenie całego kraju spotkania dla dzieci, obozy, kluby dobrej nowiny, świetlice. Jednocześnie szkoli i wyposaża w konkretne materiały osoby, które chcą pracować z dziećmi i być dobrze przygotowani do tej pracy.
W ten sam sposób, dwupłaszczyznowo, działa Misja Młodzieżowa: organizuje Spotkania Miesięczne Młodzieży, konferencje, koncerty, kluby językowe, prowadzi Szkołę Dramy i Pantomimy. Równocześnie szkoli pracowników, którzy chcą pracować z młodzieżą. 
Ten sam model pracy na przestrzeni lat charakteryzował działania Misji Kobieta Kobiecie, Misji Małżeństwa Małżeństwom, Misji wśród Więźniów. W pierwszych latach działalności prowadzone były również: Roczny Kurs Biblijny, Szkolenia w Apologetyce Chrześcijańskiej, a obecnie Instytut Poradnictwa Chrześcijańskiego i Szkoła Niedzielna dla Dorosłych oraz coroczne letnie konferencje w Międzyświeciu. 
Fundacja prowadzi również działalność wydawniczą. Obok materiałów szkoleniowych i książek wydawane są również czasopisma: "Nasze Inspiracje" (dla dorosłych), "Trzy Czwarte" (dla młodzieży) i "Tęcza" (dla dzieci).

W początkowym okresie siedzibą Fundacji były wynajmowane pomieszczenia, a od pięciu lat jest nią własny obiekt, wyremontowany dzięki wielu ofiarodawcom, z zapleczem biurowym oraz salami spotkań dzieci, młodzieży i dorosłych.

Nazwa Fundacji wskazuje na życie, które jest ukierunkowane na Jezusa. Celem jest pomoc jednostkom, grupom, instytucjom i Kościołom w efektywnej i przystosowanej kulturowo służbie chrześcijańskiej w Polsce. Podkreśla się osobistą relację z Jezusem Chrystusem - absolutnym źródłem wartości i znaczenia. Styl życia, przemieniony przez Chrystusa, ma prowokować do zadawania pytań o prawdziwe źródło radości, pokoju, stabilności i o sens życia.

Od 1995 roku Fundacja organizuje konferencje w Międzyświeciu, adresowane do wszystkich, którzy w twórczy sposób angażują się w głoszenie Ewangelii. Opierają się one na filozofii, że chrześcijanie powinni angażować się w różnorodne kulturalne, socjalne czy polityczne działania, będąc żywym świadectwem przemieniającej mocy Chrystusa, wyciągającym pomocną dłoń do tych, którzy są w potrzebie. Mają zachęcać chrześcijan, by nie wycofywali się z życia społecznego, nie żyli w izolacji, lecz twórczo wpływali na swoje otoczenie i uczestniczyli z życiu lokalnych społeczności. 

"Historia Fundacji świadczy o wierności, dobroci i działaniu Boga. To Jego dzieło. Na przestrzeni lat Bóg okazywał swoją wielką łaskę i miłosierdzie, zabezpieczał wszelkie potrzeby i błogosławił w niewysłowiony sposób. Jesteśmy wdzięczni za możliwość służenia Bogu. Doceniamy zachęcenie, wsparcie i modlitwy, jakie otrzymywaliśmy przez dotychczasowe lata i oczekujemy z radością, że Bóg nadal będzie wspierał nas w tym dziele zachęcania do relacji z Jezusem Chrystusem, jedynym źródłem prawdziwych przemian, prawdziwego życia i prawdziwego spełnienia. W ciągu tych dziesięciu minionych lat Bóg pozwolił nam dotrzeć z Dobrą Nowiną do tysięcy dzieci, młodzieży i dorosłych. Poprzez dziewięć różnych Misji, które tworzą Chrześcijańską Fundację "Życie i Misja" mogliśmy pracować wśród różnych grup ludzi. Wymienianie różnych przedsięwzięć, które wydarzyły się na przestrzeni tych lat zajęłoby nam kilka stron. I naprawdę nie o to nam chodzi.
Pragniemy przede wszystkim oddać Bogu chwałę za Jego wierność, błogosławieństwo i prowadzenie. Pragniemy również Wam, drodzy Przyjaciele, podziękować za Wasze modlitwy, współpracę i wsparcie finansowe na przestrzeni tych dziesięciu lat" - czytamy w liście okolicznościowym, wystosowanym przez dyrektora Fundacji Henryka Wieję.
(Oprac. redakcyjne na podstawie materiałów Chrześcijańskiej Fundacji "Życie i Misja")   Copyright © Słowo i Życie 2000 

Chrześcijańska Fundacja "Życie i Misja", 43-450 Ustroń, ul. 3 Maja 14
tel. (0-33) 854 45 22, fax (0-33) 854 18 14 
http://www.misja.org.pl, e-mail: fundacja@misja.org.pl
konto: Bank Śląski o/Ustroń nr 10501096-101025773

 
Słowo i Życie nr 4/2000