Czasopismo Słowo i Życie - strona główna
numer zima 2000


Alians Ewangeliczny w RP przyjęty do EEA

Dnia 18 października 2000 r., podczas konferencji w Osnabrück w Niemczech, Alians Ewangeliczny w RP został oficjalnie przyjęty w poczet członków European Evangelical Alliance (EEA), czyli Europejskiego Aliansu Ewangelicznego. W tym samym dniu do EEA zostały przyjęte również narodowe alianse Turcji i Finlandii. 

Początki Europejskiego Aliansu Ewangelicznego (EEA), podobnie jak i Światowego (World Evangelical Fellowship - WEF), sięgają połowy XIX w. W sierpniu 1846 r. w Londynie zebrało się około 800 przywódców z 52 chrześcijańskich ugrupowań. Formalnie nie powołano wówczas Aliansu, ale określono podstawowe jego cele i przyjęto wspólne wyznanie wiary. Dało to impuls do tworzenia aliansów narodowych (np. w Wielkiej Brytanii, Szwajcarii). Sytuacja w Europie i na świecie po II Wojnie Światowej zmobilizowała przywódców kościelnych do konkretnych kroków w celu zbliżenia i współpracy Kościołów ewangelicznych.

Najważniejszym celem Aliansu jest promowanie współpracy i wzajemnego rozumienia się chrześcijaństwa ewangelicznego, stymulowanie ewangelizacji i misji, sponsorowanie i akredytacja wspólnych projektów w teologicznej edukacji i studiów biblijnego wykształcenia, organizowanie przepływu informacji o i wśród ewangelicznego chrześcijaństwa. Jest to płaszczyzna współpracy, otwierająca możliwości opiniotwórcze dla często rozproszonego środowiska ewangelicznego. Przykładem tego są kontakty z Unią Europejską. EEA poprzez swego przedstawiciela w Brukseli ma głos opiniujący w stanowieniu prawa dla zjednoczonej Europy i konkretne tego efekty: W komunikacie prasowym EEA z 23.11.2000, zatytułowanym "Przełomowy sukces w Brukseli", czytamy: "Miesiące pracy zaowocowały wniesieniem znaczących poprawek w ustawodawstwie UE, dotyczącym ochrony wolności religijnej". 

Europejski Alians Ewangeliczny tworzą alianse narodowe, tj. alianse poszczególnych krajów, które zgłosiły swój akces oraz zostały przyjęte przez Radę Europejską Aliansu - są one członkami zwyczajnymi EEA. Inne organizacje o charakterze ewangelicznym mogą być członkami stowarzyszonymi EEA (narodowe alianse również mogą korzystać z takiej formy członkostwa). Warunkiem podstawowym jest uznawanie Pisma Świętego, jako jedynego i wystarczającego autorytetu w sprawach wiary i życia.
Aktualnie członkami zwyczajnymi EEA są alianse narodowe z 28 krajów Europy. Dążeniem EEA jest powstanie w ciągu najbliższych dziesięciu lat narodowych aliansów ewangelicznych we wszystkich krajach Europy. Siedzibą EEA jest Londyn. Członkami Komitetu Wykonawczego są: Gordon Showell-Rogers (Sekretarz Generalny), Nikolai Nedelchev (Bułgaria), Arnold van Heusden, Hans Henrik Lund (Dania), Fotis Romeos (Grecja), Colin Saunders (Wielka Brytania), Rudolf Westerheide (Niemcy).

Przedstawiciele Polski uczestniczyli już dwukrotnie w zgromadzeniach ogólnych EEA w charakterze obserwatora (w 1990 roku w Anglii  i 1991 w Hiszpanii). Tym razem, już jako oficjalni przedstawiciele Aliansu Ewangelicznego w RP, w skład delegacji wchodzili: Henryk Rother-Sacewicz - Przewodniczący Rady Krajowej Aliansu (Naczelny Prezbiter Kościoła Zborów Chrystusowych) oraz Paweł Jarosz - członek Rady Krajowej (pastor Ursynowskiej Społeczności Ewangelicznej). W dniach 20 i 21 października w obradach uczestniczyła też Alina Wieja, która w swoim wystąpieniu przedstawiła pracę wśród kobiet. Alina Wieja, liderka pracy międzywyznaniowej wśród kobiet w Polsce i redaktor naczelna czasopisma "Nasze Inspiracje", wraz z Elizabeth Mittelstaededt, redaktor naczelną największego w Europie czasopisma chrześcijańskiego "Lydia", koordynują pracę wśród kobiet w ramach "Hope  for Europe. Women's Track" która jest obecnie najbardziej dynamicznym działem pracy w ramach "Hope for Europe" (Nadzieja dla Europy). Konferencja, jak i poszczególne dni, rozpoczęła się studium biblijnym i modlitwą, prowadzonym przez Juna Vencera, Dyrektora Międzynarodowego World Evangelical Fellowship (Światowego Aliansu Ewangelicznego). Właściwe obrady zapoczątkowało przedstawienie przez Sekretarza Generalnego EEA Gordona Showell-Rogersa wizji Aliansu do 2010 r. Dwie popołudniowe sesje poświęcone były sprawom natury administracyjnej. W trakcie tych sesji dokonano też wyboru nowych osób do składu Komitetu Wykonawczego, a przedstawiciele narodowych aliansów mieli możliwość przedstawienia swoich oczekiwań względem tego gremium. W dyskusji wyłoniono ponad dziesięć kwestii, którymi w najbliższym czasie winien zająć się Komitet Wykonawczy EEA. I bardzo ważny dla nas punkt: przyjęcie nowych członków - aliansów ewangelicznych z Finlandii, Turcji i Polski.
Prezentowano różne modele funkcjonowania aliansów: zgrupowanie denominacji (np. Grecja, Rumunia), związek indywidualnych osób reprezentujących środowisko chrześcijaństwa ewangelicznego (np. Niemcy, Austria), związek denominacji oraz organizacji ewangelicznych (w tej grupie mieści się m.in. Polska).
Były też wykłady, dotyczące np. pozyskiwania funduszy (Dwig Gibson - WEF, USA), przywództwa (Matt Bird, Wielka Brytania), pracy wśród kobiet (Alina Wieja, Polska).

Polska delegacja skorzystała z obecności na konferencji dra Juna Vencera, Dyrektora Międzynarodowego Aliansu Światowego (World Evangelical Fellowship - WEF), rozmawiając o przyjęciu Aliansu Polskiego do WEF. Odpowiednie dokumentacja została już przekazana i należy oczekiwać, że do końca 2000 roku Alians Ewangeliczny będzie oficjalnie przyjęty do WEF.
Organizatorzy zarezerwowali czas również na zwiedzanie międzynarodowej wystawy EXPO-2000 w Hanowerze. I nie była to tylko turystyczna atrakcja, ale też przykład konkretnej działalności Aliansu. Chodzi o "Pavillon der Hoffnung" (Pawilon Nadziei) - wspólne przedsięwzięcie Aliansu Ewangelicznego w Niemczech, World Vision, YMCA i kilku innych organizacji chrześcijańskich. Przepiękny obiekt o kształcie wieloryba (albo wielkiej ryby), bogata ekspozycja i wspaniałe przesłanie nadziei w Jezusie Chrystusie. W amfiteatrze, czyli w paszczy wieloryba, odbywały się koncerty. Wewnątrz można było obejrzeć 30-minutowy animowany film - futurystyczną wersję "Syna marnotrawnego". Po projekcji - zaproszenie do "Pokoju Nadziei", gdzie młody ewangelista szerzej wyjaśniał przesłanie filmu. Była też możliwość indywidualnej rozmowy z duszpasterzem. W studiu telewizyjnym można było posłuchać dobrej muzyki, świadectw i innych ciekawych prezentacji (np. o działalności organizacji chrześcijańskich, takich jak Youth for Christ, Operation Mobilisation, World Relief, Tear Fund, itp.). Codziennie trzynaście godzin programu. Na każdym kroku młodzi chłopcy i dziewczęta, ubrani w jednakowe sweterki, uprzejmie udzielali wyjaśnień,  nawiązywali rozmowę. Każdy gość dostawał przy wyjściu kasetę wideo z filmem �Jezus� (była również polska wersja językowa!) i kilka folderów na temat Pawilonu i jego przesłania. Pawilon ten odwiedziło około 900  tys. osób. Opieką duszpasterską objętych zostało około 500 osób.
Tradycyjnie finałem Konferencji była wieczorna społeczność wokół Słowa Bożego i Stołu Pańskiego. Następne doroczne zgromadzenie EEF odbędzie się 17-21 października 2001 r. w Turcji.
Alians Ewangeliczny w RP stawia kolejne kroki. 12 grudnia 2000 r. odbyło się spotkanie Rady Krajowej, a na 19 maja 2001 zaplanowana jest Konferencja Programowa.
Opracowanie redakcyjne na podstawie materiałów AE i EEA oraz wspólnej notatki Aliny Wiei, Pawła Jarosza i Henryka Rother-Sacewicza.

Więcej informacji o Aliansie Ewangelicznym w RP można znaleźć w "Słowie Życiu" nr wiosna 2000 (Alians Ewangeliczny w RP zalegalizowany) i jesień 2000 (Informacje i wydarzenia: Zgromadzenie Ogólne Aliansu Ewangelicznego) - red.

  Copyright © Słowo i Życie 2000 

Słowo i Życie nr 4/2000